มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม4

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม4

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม4

รหัสหนังสือ : 2512522100

จำนวน : 172 หน้า

ผู้แต่ง :มรกต พุทธกาล

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.4-ม.6 เล่ม 4 รายวิชาเพิ่มเติม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต  ไฟฟ้ากระแสตรง  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งได้จัดโครงสร้างรายวิชาใหม่ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1              ไฟฟ้าสถิต

 1. ประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
 2. สมบัติทางไฟฟ้าของอนุภาคโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
 3. กฎของคูลอมบ์
 4. สนามไฟฟ้า
 5. ศักย์ไฟฟ้า
 6. ตัวเก็บประจุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2              ไฟฟ้ากระแสตรง

 1. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้า
 2. กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ
 3. แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า
 4. กฎของโอห์ม
 5. แรงเคลื่อนไฟฟ้า
 6. กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์
 7. วงจรบริดจ์ของวีตสโตน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3              ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

 1. แม่เหล็กและสนามเหล็ก
 2. แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
 4. โมเมนต์ของแรงคู่ควบและหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
 5. การเหนี่ยวนำไฟฟ้า
 6. หม้อแปลงไฟฟ้า
 7. ไฟฟ้ากระแสสลับ
 8. ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 9. ตัวต้านทานเชิงซ้อนในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น
 10. ค่าความต้านทานเชิงซ้อนในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4              คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกเวลล์และการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. การทดลองของเฮิรตซ์
 4. สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 5. สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 6. โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า