มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน ชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-ม.6 เล่ม 1

หนังสือเรียน ชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-ม.6 เล่ม 1

หนังสือเรียน ชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-ม.6 เล่ม 1

รหัสหนังสือ : 2512524100

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :ประดิษฐ์และ ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนชีววิทยา ม.4-ม.6 เล่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  การศึกษาชีววิทยา เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ระบบการย่อยอาหาร การสลายสารอาหารระดับเซลล์ และระบบหายใจ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ ซึ่งได้จัดโครงสร้างรายวิชาให้เหมาะสมกับหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

 

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

 1. สิ่งมีชีวิตคืออะไร
 2. คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การศึกษาชีววิทยา

 1.  ความรู้ด้านชีววิทยาได้มาอย่างไร
 2. วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ด้านชีววิทยา
 3. แขนงชีววิทยา
 4. ความก้าวหน้าด้านชีววิทยาในปัจจุบัน
 5. ชีววิทยากับชีวิตประจำวัน
 6. ชีวจริยศาสตร์
 7. การศึกษาชีววิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

 1.  ประเภทของสารเคมี
 2. สารชีวโมเลกุล
 3. โครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์
 4. ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 5. พลังงานเคมีในสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 1. ประวัติการค้นพบเซลล์
 2. รูปร่างลักษณะของเซลล์
 3. โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์
 4. ทฤษฎีเซลล์
 5. ยูแคริโอตและโพรแคริโอต
 6. สิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่เป็นเซลล์
 7. การแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโต
 8. เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบอวัยวะ
 9. การเจริญเติบโต
 10. การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์
 11. การสื่อสารระหว่างเซลล์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบการย่อยอาหาร การสลายสารอาหารระดับเซลล์ และระบบหายใจ

 1. อาหารและการย่อยอาหาร
 2. การสลายสารอาหารในระดับเซลล์
 3. การหายใจกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

 1. การสืบพันธุ์ของสัตว์
 2. การสืบพันธุ์ของคน
 3. การเจริญเติบโตของสัตว์
 4. การเจริญเติบโตของคน