มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4

หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4

หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4

รหัสหนังสือ : 2512527100

จำนวน : 248 หน้า

ผู้แต่ง :อนิรุธ พรหมเจริญ

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนชีววิทยา ม.4-ม.6 เล่ม 4 รายวิชาเพิ่มเติม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการ และความหลาหหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งได้จัดโครงสร้างรายวิชาให้เหมาะสมกับหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1          การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 1. การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
 2. ความน่าจะเป็น
 3. กฎของเมนเดล
 4. การผสมเพื่อทดสอบ
 5. ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2          ยีนและโครโมโซม

 1. การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม
 2. การค้นพบสารพันธุกรรม
 3. โครโมโซม
 4. องค์ประกอบทางเคมีของ DNA
 5. โครงสร้างของ DNA
 6. สมบัติของสารพันธุกรรม
 7. มิวเทชัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3          พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

 1. พันธุวิศวกรรม
 2. การโคลนยีน
 3. การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและการศึกษาจีโนม
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4          วิวัฒนาการ

 1. หลักฐานที่บ่งบอกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 2. แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 3. พันธุศาสตร์ประชากร
 4. แรนดอมจีเนติกดริฟท์
 5. การกำเนิดสปีชีส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5          ความหลาหหลายของสิ่งมีชีวิต

 1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. การกำเนิดสิ่งมีชีวิต
 4. อาณาจักรสิ่งมีชีวิต