มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 3

หนังสือเรียนชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 3

หนังสือเรียนชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2512526100

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐภัสสร และประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียนชีววิทยา ม.4-ม.6 เล่ม 3 รายวิชาเพิ่มเติม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอก และการตอบสนองของพืช ซึ่งได้จัดโครงสร้างรายวิชาให้เหมาะสมกับหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
����������1. เนื้อเยื่อของพืชดอก
����������2. โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก
����������3. การคายน้ำของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การสังเคราะห์ด้วยแสง
����������1. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
����������2. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
����������3. การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชคาร์บอน-3และคาร์บอน-4
����������4. การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชอวบน้ำ
����������5. โฟโตเรสไพเรชัน
����������6. ความสัมพันธ์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงกับกระบวนการหายใจ
����������7. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
����������1. โครงสร้างและส่วนประกอบของดอก
����������2. การสืบพันธุ์ของพืชดอก
����������3. การวัดการเจริญเติบโตของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตอบสนองของพืช
����������1. การเคลื่อนไหวของพืชที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
����������2. การตอบสนองของพืชต่อช่วงแสง
����������3. สารที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช