ประถมศึกษา 4

New สรุปเข้มภาษาไทย ป.4 (ปรับปรุงใหม่)

New สรุปเข้มภาษาไทย ป.4 (ปรับปรุงใหม่)

New สรุปเข้มภาษาไทย ป.4 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1341106110

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :สมเกียรติ มาแม้น

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

- สรุปเนื้อหาสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4

- ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

- แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียด แยกเล่ม สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง

- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบ และ 0-NETตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ภาษาพาที

-������������������� ขนมไทยไร้เทียมทาน

-������������������� ออมไว้กำไรชีวิต

วรรณคดีลำนำ

-������������������� การผจญภัยของสุดสาคร

หลักและการใช้ภาษา

-������������������� การอ่านในใจและการอ่านจับใจความ

-������������������� สำนวน

-������������������� คำขวัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาพาที

-������������������� ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

-������������������� ภูมิใจมรดกโลก

วรรณคดีลำนำ

-������������������� น้ำผึ้งหยดเดียว

หลักและการใช้ภาษา

-������������������� มาตราตัวสะกด

-������������������� คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

-������������������� คำที่ใช้ไม้ยมก

-������������������� คำที่มีอักษรควบ

-������������������� คำที่มีอักษรนำ

-������������������� คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ

-������������������� คำเป็น คำตาย

-������������������� ผันอักษรกลาง สูง ต่ำ ที่เป็นคำเป็นและคำตาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ภาษาพาที

-������������������� ชีวิตที่ถูกเมิน

-������������������� โอม!พินิจมหาพิจารณา

วรรณคดีลำนำ

-������������������� บทอาขยานหลัก

พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก

หลักและการใช้ภาษา

-������������������� ชนิดของคำ

-������������������� ประโยคสื่อสาร

-������������������� การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์และการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

-������������������� การสรุปเรื่อง

-������������������� การเว้นวรรค

-������������������� เครื่องหมายวรรคตอน

-������������������� การเขียนย่อหน้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ภาษาพาที

-������������������� แรงพิโรธจากฟ้าดิน

-������������������� ไวรัสวายร้าย

วรรณคดีลำนำ

-������������������� ระบำสายฟ้า

หลักและการใช้ภาษา

-������������������� การคัดลายมือตัวบรรจง

-������������������� คำพ้อง

-������������������� การเขียนเรียงความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ภาษาพาที

-������������������� สนุกสนานกับการเล่น

-������������������� หนูเอยจะบอกให้

วรรณคดีลำนำ

-������������������� เรื่องเล่าจากพัทลุง

หลักและการใช้ภาษา

-������������������� ประโยค

-������������������� การเขียนจดหมาย

-������������������� การบันทึกความรู้

-������������������� การเขียนย่อความ

-������������������� การเลือกหนังสืออ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ภาษาพาที

-������������������� คนดีศรีโรงเรียน

-������������������� สารพิษในชีวิตประจำวัน

วรรณคดีลำนำ

-������������������� ดวงจันทร์ของลำเจียก

หลักและการใช้ภาษา

-������������������� การพูด(แนะนำตัว สนทนา โน้มน้าวใจ โต้แย้ง)

-������������������� การโฆษณา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ภาษาพาที

-������������������� อย่างนี้ดีควรทำ

-������������������� กระดาษนี้มีที่มา

วรรณคดีลำนำ

-������������������� ห้องสมุดป่า

-������������������� บทอาขยานเลือก

พฤษภกาสร และปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

หลักและการใช้ภาษา

-������������������� การฟังและการดู

-������������������� การเขียนรายงานและการพูดรายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ภาษาพาที

-������������������� รักที่คุ้มภัย

-������������������� ธรรมชาตินี้มีคุณ

วรรณคดีลำนำ

-������������������� เที่ยวเมืองพระร่วง

หลักและการใช้ภาษา

-������������������� ภาษาพูด ภาษาเขียน

-������������������� ภาษาถิ่น

-������������������� คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

-������������������� การใช้พจนานุกรม

-������������������� คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง

-������������������� คำราชาศัพท์