ประถมศึกษา 2

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.2

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.2

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.2

รหัสหนังสือ : 1321203100

จำนวน : 124 หน้า

ผู้แต่ง :พุทธสอน ไชยเดชะ

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ป.2 นำเสนอเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง

:: สารบัญ

Unit 1 Alphabets ���������� - ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ���������� - ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ���������� - การทักทาย (Greeting) ���������� - การกล่าวลา ���������� - การแนะนำตนเอง ���������� - การแสดงความเสียใจ ���������� - Exercises for Fun

Unit 2 Nouns ���������� - คำนามนับได้ ���������� - คำนามนับไม่ได้ ���������� - การถามเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธ ���������� - การถามโดยใช้ What ���������� - Exercises for Fun

Unit 3 Pronouns ���������� - กริยาที่ใช้กับคำสรรพนาม ���������� - คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ���������� - บุคคลในครอบครัว ���������� - การอ่านออกเสียงหนักในคำ ���������� - Exercises for Fun

Unit 4 Verbs ���������� - สถานที่ที่ควรรู้จัก (Places) ���������� - คำบุพบท ���������� - Exercises for Fun

Unit 5 Adjetives ���������� - คำคุณศัพท์บอกลักษณะ ���������� - คำคุณศัพท์บอกสี ���������� - คำคุณศัพท์บอกจำนวน ���������� - การใช้คำคุณศัพท์ ���������� - Exercises for Fun

Unit 6 Day, Week, Month ���������� - วันในสัปดาห์ (Days in the week) ���������� - เดือนใน 1 ปี (Months in the year) ���������� - จำนวนเลขตั้งแต่ 20-40 ���������� - เวลา (Time) ���������� - Exercises for Fun

Unit 7 Punctuations ���������� - Period หรือ Full Stop (.) ���������� - Question Mark (?) ���������� - Comma (,) ���������� - Exclamation (!) ���������� - ประโยค ���������� - การใช้กริยา is, am, are ในประโยค ���������� - การใช้กริยา has, have ในประโยค ���������� - Exercises for Fun

Unit 8 Let‘s Read ���������� - ฝึกอ่านออกเสียงคำ ���������� - ฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีสระเสียงสั้น และเสียงยาว ���������� - ฝึกอ่านการบอกเวลา ���������� - Exercises for Fun

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2