มัธยมศึกษาปีที่ 4

Wise Up in Reading and Writing 1 (ม.4)

Wise Up in Reading and Writing 1 (ม.4)

Wise Up in Reading and Writing 1 (ม.4)

รหัสหนังสือ : 7501233100

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :Linda London Blanton, Jessica Michelle Beck

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ พิมพ์ 2 สี หนังสือเรียน Wise Up in Reading & Writing 1 เป็นหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (ทักษะอ่าน-เขียน) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เน้นการเขียนความเรียง (Composition Writing) ในรูปแบบที่หลากหลาย เนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยหนังสือเรียน Wise Up in Reading & Writing 1 ได้ประกาศขึ้นบัญชีสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ในปี 2554

:: สารบัญ

Unit 1 School

Unit 2 Home and family

Unit 3 Shopping for clothes and computer products

Unit 4 A special birthday

Unit 5 Leisure Time

Unit 6 My favorite place

Unit 7 Weather

Unit 8 Parties

Unit 9 Jobs

Unit 10 Holidays

Skill index

Vocabulary list

Irregular verb list