มัธยมศึกษาปีที่ 5

Wise Up in Reading and Writing 2 (ม.5)

Wise Up in Reading and Writing 2 (ม.5)

Wise Up in Reading and Writing 2 (ม.5)

รหัสหนังสือ : 7501234100

จำนวน : 152 หน้า

ผู้แต่ง :Linda London Blanton, Jessica Michelle Beck

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ พิมพ์ 2 สี หนังสือเรียน Wise Up in Reading & Writing 2 เป็นหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (ทักษะอ่าน-เขียน) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เน้นการเขียนความเรียง (Composition Writing) ในรูปแบบที่หลากหลาย เนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยหนังสือเรียน Wise Up in Reading & Writing 2 ได้ประกาศขึ้นบัญชีสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ในปี 2554

:: สารบัญ

Unit 1 Daily routines

Unit 2 Appearances

Unit 3 Feelings

Unit 4 A strange

Unit 5 Around town

Unit 6 Work

Unit 7 Travel

Unit 8 Seasons

Unit 9 personalities

Unit 10 Cities an towns

Skill index

Vocabulary list

Irregular verb list