มัธยมศึกษาปีที่ 6

Wise Up in Reading and Writing 3 (ม.6)

Wise Up in Reading and Writing 3 (ม.6)

Wise Up in Reading and Writing 3 (ม.6)

รหัสหนังสือ : 7501235100

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :Linda London Blanton, Jessica Michelle Beck

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ พิมพ์ 2 สี หนังสือเรียน Wise Up in Reading & Writing 3 เป็นหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (ทักษะอ่าน-เขียน) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เน้นการเขียนความเรียง (Composition Writing) ในรูปแบบที่หลากหลาย เนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

:: สารบัญ

Unit 1 Buildings

Unit 2 Famous people

Unit 3 Letter of request

Unit 4 Education and numbers

Unit 5 Health and medicine

Unit 6 Environment

Unit 7 Personal characteristics

Unit 8 Instructions

Unit 9 Relationships

Unit 10 Crime

Skill index

Vocabulary list

Irregular verb list