ประถมศึกษา 2

New สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ป.2

New สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ป.2

New สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ป.2

รหัสหนังสือ : 1322202100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :สกลศักดิ์ มหาพรหม, จินตวีร์ โยสีดา

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 70 แกรม ขนาด 19x26 เซนติเมตร สรุปเนื้อหาสำคัญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2 ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด แยกเล่มสามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา
�������� - สิ่งจำเป็นที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต
�������� - การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของร่างกาย
�������� - แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2 ชีวิตสัตว์
�������� - ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์
�������� - การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
�������� - การดูแลสัตว์
�������� - ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
�������� - แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืช
�������� - การจำแนกประเภทของพืช
�������� - ส่วนประกอบของพืช
�������� - ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช
�������� - ประโยชน์ของพืช
�������� - การดูแลรักษาพืช
�������� - การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
�������� - แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่นและของใช้ของเรา
�������� - วัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้
�������� - การเลือกของเล่นและของใช้ให้เหมาะสม
�������� - การประดิษฐ์ของเล่นและของใช้
�������� - แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 4

หน่วยการเรียนรู้ 5 แรงในธรรมชาติ
�������� - แรงแม่เหล็ก
�������� - แรงไฟฟ้า
�������� - แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 5

หน่วยการเรียนรู้ 6 พลังงาน
�������� - พลังงานไฟฟ้า
�������� - พลังงานไฟฟ้าธรรมชาติ
�������� - แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 6

หน่วยการเรียนรู้ 7 ดวงอาทิตย์
�������� - ความสำคัญของดวงอาทิตย์
�������� - ระบบสุริยะ
�������� - แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 7

หน่วยการเรียนรู้ 8 ดินบ้านเรา
�������� - องค์ประกอบของดิน
�������� - ประเภทของดิน
�������� - สมบัติของดิน
�������� - ประโยชน์ของดิน
�������� - การถูกทำลายของดิน
�������� - แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 8

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2