ประถมศึกษา 4

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.4

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.4

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.4

รหัสหนังสือ : 1341105110

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.สุชาวดี เกษมณี

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.4 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

ภาษาพาที - ขนมไทยไร้เทียมทาน - ออมไว้กำไรชีวิต - ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น - ภูมิใจมรดกโลก - ชีวิตที่ถูกเมิน - โอม! พินิจมหาพิจารณา - แรงพิโรธจากฟ้าดิน - ไวรัสวายร้ายสนุกสนานกับการเล่น - หนูเอยจะบอกให้ - คนดีศรีโรงเรียน - สารพิษในชีวิตประจำวัน - อย่างนี้ควรทำ - กระดาษนี้มีที่มา - รักที่คุ้มภัย - ธรรมชาตินี้มีคุณ

วรรณคดีลำนำ - น้ำผึ้งหยดเดียว - การผจญภัยของสุดสาคร - ระบำสายฟ้า - เรื่องเล่าจากพัทลุง - ดวงจันทร์ของลำเจียก - ห้องสมุดป่า - เที่ยวเมืองพระร่วง

ความรู้ทางภาษา - การอ่านในใจ - การอ่านจับใจความ - การใช้สำนวน - มาตราตัวสะกด - คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ - คำที่ใช้ไม้ยมก - คำที่มีอักษรควบ คำที่มีอักษรนำ - คำที่มีไม้ทัณฑฆาต - คำเป็น คำตาย - การผันอักษร - ชนิดของคำ - ประโยคสื่อสาร - การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ - การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น - การสรุปเรื่อง - การเว้นวรรค - เครื่องหมายวรรคตอน - การเขียนย่อหน้า - คำพ้อง - การเขียนเรียงความ - ประโยค - จดหมายกิจธุระ - การบันทึกความรู้ - การย่อความ - การเลือกหนังสืออ่าน - การพูด - การฟังและการดู - การเขียนรายงาน - ภาษาถิ่น - คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ - การใช้พจนานุกรม - คำราชาศัพท์

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2