ประถมศึกษา 1

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

รหัสหนังสือ : 1312304100

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :ภานุมาส มหาทรัพย์สกุล

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 8 หน้ายก แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค

:: สารบัญ

บทที่ 1��� จำนวนนับ 1 ถึง 5 และศูนย์

บทที่ 2��� จำนวนนับ 6 ถึง 10

บทที่ 3��� การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

บทที่ 4��� การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

บทที่ 5��� จำนวนนับ 11 ถึง 20

บทที่ 6��� การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

บทที่ 7 �� การวัดความยาว

บทที่ 8 �� การชั่ง

บทที่ 9 �� การตวง

บทที่10�� จำนวนนับ 21 ถึง 100

บทที่ 11� การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต

บทที่ 12� เวลา

บทที่ 13� การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

บทที่ 14� การบวก ลบระคน