ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียนเสริมการอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

หนังสือเรียนเสริมการอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

หนังสือเรียนเสริมการอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

รหัสหนังสือ : 2345106100

จำนวน : 356 หน้า

ผู้แต่ง :สมชาย สุธีกุล

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ 48.8 g หนังสือเรียนเสริมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ51 ครอบคลุมทั้ง4สาระ พร้อมกระบวนการเรียนรู้ 4 ทักษะ (ความเข้าใจ การคิด การบูรณษการ การทำงาน) เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื้อหาความยากง่ายเหมาะสมกับวัยผู้เรียน ผ่านการประเมินจากผู้สอนโดยตรง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มารยาท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอาชีพ