ประถมศึกษา 1

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ป.1

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ป.1

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ป.1

รหัสหนังสือ : 1312305100

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปก อาร์ตการ์ด เนื้อในกระดาษ ปอนด์ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

:: สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0


- จำนวนนับ 1 ถึง 5
- จำนวน 0 (ศูนย์)
- การเปรียบเทียบจำนวน
- การเรียงลำดับจำนวน

บทที่ 2 จำนวนนับ 6 ถึง 9


- จำนวนนับ 6 ถึง 9
- จำนวนนับ 1 ถึง 9 และ 0
- การเปรียบเทียบจำนวน
- การเรียงลำดับจำนวน

บทที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9


- การบวก
- ประโยคสัญลักษณ์การบวก
- ศูนย์กับการบวก
- การสลับที่ของการบวก
- โจทย์ปัญหา

บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9


- การลบ
- ประโยคสัญลักษณ์การลบ
- ศูนย์กับการลบ
- การเปรียบเทียบจำนวน
- โจทย์ปัญหา
- ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

บทที่ 5 จำนวนนับ 10 ถึง 20


- จำนวนสิบ
- จำนวนนับ 11 ถึง 20
- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
- การเปรียบเทียบจำนวน
- การเรียงลำดับจำนวน

บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20


- การบวกครบสิบ
- การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักสองจำนวน
- การสลับที่สำหรับการบวก
- การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
- การบวกจำนวนสามจำนวน
- โจทย์ปัญหาการบวก
- การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
- โจทย์ปัญหาการลบ
- ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

บทที่ 7 การวัดความยาว


- การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง
- การวัดความยาวหรือความสูงโดยใช้หน่อยที่ไม่ช่หน่วยมาตรฐาน

บทที่ 8 การชั่ง


- การเปรียบเทียบน้ำหนัก
- การชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐาน

บทที่ 9 การตวง


- การเปรียบเทียบปริมาตร
- การเปรียบเทียบความจุ
- การตวงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

บทที่ 10 จำนวนนับ 21-100


- จำนวนนับ 10,20,30,...,100
- จำนวนนับ 21-100
- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
- ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วย
- จำนวนนับ1ถึง100
- การเปรียบเทียบจำนวน
- การเรียงลำดับจำนวน
- การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2
- การนับลดทีละ 1
- แบบรูปของจำนวน

บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต


- รูปเรขาคณิต
- แบบรูปของรูปเรขาคณิต

บทที่ 12 เวลา


- เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น
- ชื่อวันในสัปดาห์

บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100


- การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก (ไม่มีการทด)
- การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (ไม่มีการทด)
- โจทย์ปัญหาการบวก
- การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก (ไม่มีการกระจาย)
- การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (ไม่มีการกระจาย)
- โจทย์ปัญหาการลบ

บทที่ 14 การบวก ลบระคน


- การบวก ลบระคน
- โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน