มัธยมศึกษาปีที่ 5

Icon 2 (stuednt book)

Icon 2 (stuednt book)

Icon 2 (stuednt book)

รหัสหนังสือ : 7501222110

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :Donald Freeman.Kathleen Graves, Linda Lee

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียน Icon 2 จัดทำขึ้นตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ51 เนื้อหาและภาพประกอบทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน ไวยากรณ์ชัดเจน และมีแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง

:: สารบัญ

Introduction 1 Daily routines

Introduction 2 Healthy and unhealthy habits

Introduction 3 Weekend activities

Unit 1 Talking about names

Unit 2 Talking about athletic skills

Unit 3 Talking about food

REVIEW OF UNITS 1–3

Unit 4 Talking about clothing

Unit 5 Talking about shopping

Unit 6 Talking about movies

REVIEW OF UNITS 4–6

Unit 7 Talking about relationships

Unit 8 Personal background information

Unit 9 Talking about behavior

REVIEW OF UNITS 7–9

Unit 10 Talking about technology

Unit 11 Types of injuries and ailments

Unit 12 Talking about famous places

REVIEW OF UNITS 10–12