มัธยมศึกษาปีที่ 5

Icon 2 (workbook)

Icon 2 (workbook)

Icon 2 (workbook)

รหัสหนังสือ : 7501225110

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :Donald Freeman.Kathleen Graves, Linda Lee

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ 45 แกรม พิมพ์ ขาว-ดำ แบบฝึกหัด Icon 2 จัดทำขึ้นตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ51 มีการบูรณาการเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ (ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) สอดคล้องกับหนังสือเรียน Icon 2 student book

:: สารบัญ

Introduction 1 When do you have lunch?

Introduction 2 I never get enough sleep?

Introduction 3 Did you go to gym?

Unit 1 What's in a name?

Unit 2 Do you have good balance?

Unit 3 Baked, boiled, or fried?

Unit 4 I was overdressed!

Unit 5 To buy or not to buy?

Unit 6 It was a box-office hit.

Unit 7 That's my ex-girlfriend.

Unit 8 Tell me about yourself.

Unit 9 That's so rude!

Unit 10 High tech or low tech?

Unit 11 Have you ever broken a bone? Page 79

Unit 12 It's a landmark.

Irregular Verb Chart

Credits