ประถมศึกษา 2

หนังสือเรียนเสริมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

หนังสือเรียนเสริมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

หนังสือเรียนเสริมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

รหัสหนังสือ : 2325106100

จำนวน : 316 หน้า

ผู้แต่ง :สมชาย สุธีกุล

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเสริม หลักสูตรฯ51 ที่เน้นกระบวนการทำงาน การคิด และการบูรณาการ มีภาระงานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผ่านการประเมินเนื้อหาและรูปแบบการจัดทำจากครูผู้สอนโดยตรง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน
���������� - บทบาทและหน้าที่ของพ่อ
���������� - บทบาทและหน้าที่ของแม่
���������� - บทบาทและหน้าที่ของลูก

การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า
���������� - ความหมายและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
���������� - ประเภทของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
���������� - การจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร
���������� - ความหมายและความสำคัญของอาหาร
���������� - อาหารหลัก 5 หมู่
���������� - เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร
���������� - การวางแผนประกอบอาหาร
���������� - การเตรียมและการประกอบอาหาร

การกวาดบ้าน
���������� - อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้าน
���������� - ขั้นตอนการกวาดบ้าน
���������� - การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้าน

การล้างจาน
���������� - การจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
���������� - อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจาน
���������� - ขั้นตอนการล้างจาน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

การเพาะเมล็ดและการดูแลแปลงเพาะกล้า
���������� - ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการเพาะเมล็ด
���������� - วิธีการเพาะเมล็ด
���������� - การดูแลแปลงเพาะกล้า

การทำของเล่น
���������� - เฮลิคอปเตอร์กระดาษ
���������� - โทรศัพท์ 3 มิติ
���������� - กล้องส่องทางไกล

การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว
���������� - ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของงานประดิษฐ์
���������� - อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว
���������� - การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวแบบต่างๆ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คิดสร้างสรรค์ สร้างผลิตภัณฑ์ในการดำรงชีวิต

สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
���������� - เครื่องใช้ในบ้าน หน้าที่และประโยชน์ในการใช้งาน
���������� - อุปกรณ์การเรียน หน้าที่และประโยชน์ในการใช้งาน
���������� - อุปกรณ์เครื่องมือ หน้าที่และประโยชน์ในการใช้งาน

ทักษะการคิด
���������� - ความหมายของการคิด
���������� - ความสำคัญของการคิด
���������� - ความคิดสร้างสรรค์

การออกแบบ
���������� - ความหมายและความสำคัญของการออกแบบ
���������� - ลักษณะการออกแบบ
���������� - ภาพร่าง 2 มิติ

การสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย
���������� - เครื่องเล่นตุ๊กตาโยกเยก
���������� - หมวกคลุมผม

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
���������� - ข้อมูล
���������� - แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
���������� - การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
���������� - ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล
���������� - การรักษาแหล่งข้อมูล

คอมพิวเตอร์
���������� - อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน