มัธยมศึกษาปีที่ 4

Listen in1 (ม.4)

Listen in1 (ม.4)

Listen in1 (ม.4)

รหัสหนังสือ : 7501209150

จำนวน : 140 หน้า

ผู้แต่ง :David Nunan, Adon Berwick

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียน Listen In 1 เป็นหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (ทักษะฟัง-พูด) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ มีเนื้อหาครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะเน้นทักษะการฟังเป็นพิเศษ พร้อมด้วยกิจกรรม Self-Study ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเอง โดยหนังสือเรียน Listen In 1 ได้ประกาศขึ้นบัญชีสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ในปี 2554

:: สารบัญ

Starter Learning to Listen : Sometimes/Get confused

People

Unit 1 Introductions : Pleased to meet you!

Unit 2 Family ! This is my family

Unit 3 Appearances : He's the one in the blue shirt

Unit 4 Personality : She's kind of shy

Unit 1-4 Review

Places

Unit 5 Homes : This is where I live

Unit 6 Cities : It's a really interesting place

Unit 7 Weather : What's the weather like?

Unit 8 Sightseeing : Where's the subway station?

Unit 5-8 Review

Free time

Unit 9 Music : Do you like rock?

Unit 10 Routines : I usually get up at six

Unit 11 Eating Out : I'll have soup and a salad

Unit 12 Meeting People : How did you meet your partner?

Unit 9-12 Review

Interests

Unit 13 Shopping : Where can I buy that?

Unit 14 Technology : How does it work?

Unit 15 Sports : He shoots,Hescores!

Unit 16 Entertainment : Do you want to see a movie?

Unit 13-16 Review