มัธยมศึกษาปีที่ 5

Listen in2 (ม.5)

Listen in2 (ม.5)

Listen in2 (ม.5)

รหัสหนังสือ : 7501210160

จำนวน : 140 หน้า

ผู้แต่ง :David Nunan, Ben Adams

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียน Listen In 2 เป็นหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (ทักษะฟัง-พูด) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ มีเนื้อหาครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะเน้นทักษะการฟังเป็นพิเศษ พร้อมด้วยกิจกรรม Self-Study ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเอง โดยหนังสือเรียน Listen In 2 ได้ประกาศขึ้นบัญชีสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ในปี 2554

:: สารบัญ