มัธยมศึกษาปีที่ 6

Listen in3 (ม.6)

Listen in3 (ม.6)

Listen in3 (ม.6)

รหัสหนังสือ : 7501211140

จำนวน : 144 หน้า

ผู้แต่ง :David Nunan, Steven Murray

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียน Listen In 3 เป็นหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (ทักษะฟัง-พูด) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ มีเนื้อหาครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะเน้นทักษะการฟังเป็นพิเศษ พร้อมด้วยกิจกรรม Self-Study ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเอง

:: สารบัญ

Starter Using listening strategies : Identifying purposes and responses

Lifestyle

Unit 1 Personal qualities : What are they like?

Unit 2 Gift giving : What gift do they need?

Unit 3 Job and responsibilities : What do you do?

Unit 4 Advertisements : What does it do?

Unit 1-4 Review

Getting around

Unit 5 Vehicles and transportation : What are these vehicles used for?

Unit 6 Directions : How do I get downtown?

Unit 7 On campus : What makes a good university?

Unit 8 Airline travel : I'd like to book a ticket

Unit 5-8 Review

Entertainment

Unit 9 The internet : It's a really cool site

Unit 10 Talk shows : That's a good question

Unit 11 Television : What 's on TV tonight?

Unit 12 Adventure : That sounds dangerous!

Unit 9-12 Review

Using real English

Unit 13 Household items : I'm not sure what it's called

Unit 14 Varieties of English : It really is English!

Unit 15 Feelings : I was so embarrassed

Unit 16 Local development : It has its good points and its bad points

Unit 13-16 Review