ประถมศึกษา 4

เก็งข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4

เก็งข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4

เก็งข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4

รหัสหนังสือ : 1343104100

จำนวน : 72 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 21 บาท

ราคาพิเศษ : 49 บาท

:: รายละเอียด

แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์