ประถมศึกษา 4

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4

รหัสหนังสือ : 1342307100

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :ภานุมาส มหาทรัพย์สกุล

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ปกอาร์ตการ์ด หนังสือเล่มนี้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหนังสือที่รวบรวมแบบทดสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินความรู้ของตนเองในแต่ละเรื่องที่เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาคเรียน และผู้สอนสามารถใช้แบบทดสอบนี้วัดความรู้ก่อนและหลังการเรียน แบบทดสอบแต่ละบทมีข้อสอบที่วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

:: สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2 การบวกและการลบ
บทที่ 3 การคูณและการหาร
บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารระคน
บทที่ 5 เศษส่วน
บทที่ 6 ทศนิยม
บทที่ 7 แบบรูปความสัมพันธ์
บทที่ 8 เรขาคณิต
บทที่ 9 การวัด
บทที่ 10 การชั่ง
บทที่ 11 การตวง
บทที่ 12 พื้นที่
บทที่ 13 เวลา
บทที่ 14 เงิน
บทที่ 15 การนำเสนอข้อมูล