ประถมศึกษา 3

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3

รหัสหนังสือ : 1332307100

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :ภานุมาส มหาทรัพย์สกุล

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปก อาร์ตการ์ด เนื้อใน กระดาษปอนด์ แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และ NT

:: สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 การบวก การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่ 4 การวัดความยาว
บทที่ 5 เวลา
บทที่ 6 การชั่ง การตวง
บทที่ 7 การคูณ
บทที่ 8 การหาร
บทที่ 9 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่ 10 รูปเราขาคณิต
บทที่ 11 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน