มัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสหนังสือ : 2422327110

จำนวน : 126 หน้า

ผู้แต่ง :พนิดา พิสิฐอมรชัย

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ 45 แกรม แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ใช้คู่กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ สร้างความชำนาญในการแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เตรียมพร้อมกับการสอบ O-NET

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
1 อัตราส่วน
2 อัตราส่วนที่เท่ากัน
2.1 การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้
2.2 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไขว้
3 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน
4 สัดส่วน
5 ร้อยละ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
1. การวัดความยาว
1.1 หน่วยความยาวในระบบเมตริกและระบบอังกฤษ
1.2 แผนผังและมาตราส่วน
2. การวัดพื้นที่
2.1 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม
2.2 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
2.3 พื้นที่ของรูปวงกลม
2.4 การวัดพื้นที่และการเปลี่ยนหน่วย
3. การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
3.1 การวัดปริมาตร
3.2 การวัดน้ำหนัก
3.3 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
1. การเลื่อนขนาน
2. การสะท้อน
3. การหมุน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
1. ความเท่ากันทุกประการ
2. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน
3. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม
4. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบด้าน-ด้าน-ด้าน
5. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุม-มุม-ด้าน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย