ประถมศึกษา 3

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป3

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป3

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป3

รหัสหนังสือ : 1331207100

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช พุทธสอน ไชยเดชะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพุทธศักราช 2551 เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาคปลายภาค และNT

:: สารบัญ

Unit 1 Let’s get to know nouns


���������� -vocabulary
���������� -grammar
���������� -reading

Unit 2 You and I


���������� -vocabulary
���������� -grammar
���������� -reading

Unit 3 Let’s do it together


���������� -vocabulary
���������� -grammar
���������� -reading

Unit 4 You are so beautiful


���������� -vocabulary
���������� -grammar
���������� -reading

Unit 5 Where are you,sally?


���������� -vocabulary
���������� -grammar
���������� -reading

Unit 6 Any questions?


���������� -vocabulary
���������� -grammar
���������� -reading

Unit 7 Number and times


���������� -vocabulary
���������� -grammar
���������� -reading

Unit 8 What do u do


���������� -vocabulary
���������� -grammar
���������� -reading