ประถมศึกษา 5

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5

รหัสหนังสือ : 1362207100

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.มณฑา นิระทัย

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และLAS

:: สารบัญ

บทที่ 1 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 1
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 1
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 3 แรงและความดัน
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 1
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 4 เสียงกับการได้ยิน
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 1
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 5 ลมฟ้าอากาศ
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 1
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 1
���������� -แบบทดสอบชุดที่ 2