ประถมศึกษา 5

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป5

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป5

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป5

รหัสหนังสือ : 1361211100

จำนวน : 88 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551 เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และLAS

:: สารบัญ

Unit 1 A baby and babies
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 2 We are here
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 3 Go or went
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 4 A nice girl
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 5 Next to me
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 6 I always sing
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 7 Who is that?
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 8 She is the first.
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading