มัธยมศึกษาปีที่ 1

New สรุปเข้มภาษาไทย ม.1 (ปรับปรุง)

New สรุปเข้มภาษาไทย ม.1 (ปรับปรุง)

New สรุปเข้มภาษาไทย ม.1 (ปรับปรุง)

รหัสหนังสือ : 1411106110

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :สกาวรัตน์ คงนคร และ เสาวลักษณ์ ชัยฤทธิ์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
วรรณคดีวิจักษ์
���������� -สมบัติวรรณคดีของไทย
วิวิธภาษา
���������� -ภาษามีพลัง
���������� -เพื่อนกัน
หลักและการใช้ภาษา
���������� -การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ
���������� -ชนิดของคำ
o คำนาม
o คำสรรพนาม
���������� -ภาษาพูด –ภาษาเขียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วรรณคดีวิจักษ์
���������� -นิราศภูเขาทอง
วิวิธภาษา
���������� -บ.ก.ที่รัก
���������� -เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด
หลักและการใช้ภาษา
���������� -การเขียนจดหมาย
จดหมายส่วนตัว
���������� -คำอุทาน
���������� -มารยาทในการชมการแสดง
���������� -การเขียนบรรยาย
���������� -การใช้ความเปรียบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วรรณคดีวิจักษ์
���������� -โคลงโลกนิติ
วิวิธภาษา
���������� -เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
- ���������� -รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน
หลักและการใช้ภาษา
���������� -สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
���������� -คำซ้อน คำซ้ำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
วรรณคดีวิจักษ์
���������� -สุภาษิตพระร่วง
วิวิธภาษา
���������� -เก็บมาเล่า เอามาคุย
���������� -แต่งให้งามตามที่เหมาะ
หลักและการใช้ภาษา
���������� -คำพ้อง
���������� -การสรุปใจความสำคัญ
���������� -คำประสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วรรณคดีวิจักษ์
���������� -กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
วิวิธภาษา
���������� -ท่องเว็บเก็บความรู้
���������� -คำเพราะเสนาะทำนอง
หลักและการใช้ภาษา
���������� -กลอนสวด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
วรรณคดีวิจักษ์
���������� -ราชาธิราช
วิวิธภาษา
���������� -วิถีงามความพอเพียง
หลักและการใช้ภาษา
���������� -คำเชื่อม
���������� -อักษรที่ไม่ออกเสียง
���������� -การอ่านพยางค์ที่มี รร (รอหัน)
���������� -พยางค์หนัก-พยางค์เบา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
วรรณคดีวิจักษ์
���������� -กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
วิวิธภาษา
���������� -เที่ยวท่าเรือ
หลักและการใช้ภาษา
���������� -การเขียนเชิงพรรณนา
���������� -คำวิเศษณ์
���������� -กลุ่มคำและประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
วรรณคดีวิจักษ์
���������� -นิทานพื้นบ้าน
นิทานเรื่องสังข์ทองและก่ำกาดำ
วิวิธภาษา
���������� -คิดต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้
���������� -โครงงานเด่น เขียนเน้นกระบวนการ
หลักและการใช้ภาษา
���������� -การแสดงความคิดเห็น
การพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
���������� -เจตนาในการสื่อสาร
���������� -คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
แบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2
เฉลย