ประถมศึกษา 2

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป2

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป2

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป2

รหัสหนังสือ : 1321204100

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551 เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และLAS

:: สารบัญ

Unit 1 Good morning, Manop.
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 2 He and she
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 3 Walk, walk and walk
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 4 Big eyes
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 5 My ruler
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 6 In the box
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 7 How many legs?
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 8 It’s one o’clock
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading