ประถมศึกษา 6

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป6

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป6

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป6

รหัสหนังสือ : 1371211100

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551 เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และNT และ O-NET

:: สารบัญ

Unit 1 Know more about Nouns
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 2 Pronouns you know
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 3 Let’s act out together
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 4 You are so beautiful
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 5 Happiness is around us
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 6 Questions in my life
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 7 Numbers in my life
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading
Unit 8 People around us
���������� -Vocabulary
���������� -Grammar
���������� -Reading