ประถมศึกษา 6

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6

รหัสหนังสือ : 1372307100

จำนวน : 112 หน้า

ผู้แต่ง :ยุพดี มงคลจินดาวงศ์

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ อาร์ตการ์ด พิมพ์ 1 สี แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค

:: สารบัญ

บทที่ 1 ทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งและเศษส่วน
บทที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนและทศนิยม
บทที่ 3 บทประยุกต์ (บัญญัติไตรยางศ์และร้อยละ)
บทที่ 4 การประมาณค่า
บทที่ 5 สมบัติเกี่ยวกับจำนวนและตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 6 การวัดและคาดคะแนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
บทที่ 7 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
บทที่ 8 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
บทที่ 9 แบบรูปและสมการ
บทที่ 10 สถิติและความน่าจะเป็น