มัธยมศึกษาปีที่ 3

Compact ภาษาอังกฤษ ม.3

Compact ภาษาอังกฤษ ม.3

Compact ภาษาอังกฤษ ม.3

รหัสหนังสือ : 1431207100

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง :เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 34 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 1 สี เน้นการวิเคราะห์ประโยค เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และ O-NET เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน และเพื่อสอบเข้า ม.4

:: สารบัญ

การสนทนา
o การทักทาย Greeting
o การอวยพร Best wishes
o การกล่าวชม Complimenting
o การกล่าวอำลา Parting
o การแนะนำตัว Introduction
o การกล่าวขอบคุณ Gratitude
o การชมเชย Compliments
o การกล่าวขอโทษ Apology
o การแสดงความยินดี Congratulations
o การแสดงความเสียใจ Condolences
o การแสดงคาวมห่วงใย Concern ความกังวลใจ Distress
o การให้กำลังใจ Encouragement
o การร้องขอ/การขอความช่วยเหลือ/ความร่วมมือ
o การเสนอให้ความช่วยเหลือ
o การขออนุญาตทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Asking for permission
การใช้ article และคำนำหน้านาม
o a, an, the
o some, any
o few, a few ,little, a little
o many, much, several, etc.
o each, either, all, neither, every
o hard, hardly
TENSES
o The simple present tense
o The present continuous/The present progressive tense
o The present perfect tense
o The simple past tense
o The past continuous tense
o The past ยำพดำแ tense
o The future tense
o The sequence of tenses
ประโยคเงื่อนไข (The conditional sentences)
สันธาน (Conjunctions)
o คำเชื่อมประเภทต่างๆ
Adjectives & Adverbs
o Adjective
o Adverbs
การเปรียบเทียบ (Comparison)
กริยาที่มีความหมาย “ทำให้.....”
แบบฝึกหัด
เฉลยพร้อมคำอธิบาย
แบบทดสอบ
เฉลย