มัธยมศึกษาปีที่ 5

Compact เคมี ม.5 เล่ม 4

Compact เคมี ม.5 เล่ม 4

Compact เคมี ม.5 เล่ม 4

รหัสหนังสือ : 1532521100

จำนวน : 456 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นิพนธ์ และ รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 260 บาท

ส่วนลด : 78 บาท

ราคาพิเศษ : 182 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ พิมพ์ 1 สี หนังสือเล่มนี้มีการเพิ่มเนื้อหาและเพิ่มเติมโจทย์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่เกินหลักสูตร (เคมีระดับปีที่ 1 และ 2 ในมหาวิทยาลัย) มีโจทย์เพื่อฝึกเพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบ และรู้ได้ว่าแนวข้อสอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะมีในลักษณะใด เพื่อให้ให้มีความชำนาญทางด้านเคมีมากยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
9.1 การดุลสมการรีดอกซ์
การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน
การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา
โจทย์ทดสอบ 1
เฉลยโจทย์ทดสอบ 1
9.2 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
เซลล์กัลวานิก
เซลล์ความเข้มข้น
โจทย์ทดสอบ 2
เฉลยโจทย์ทดสอบ 2
ประเภทของเซลล์กัลวานิก
โจทย์ทดสอบ 3
เฉลยโจทย์ทดสอบ 3
เซลล์อิเล็กโทรไลต์
- การแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า
- การแยกสารที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า
- การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า
- การทำโลหะให้บริสุทธิ์โดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไลต์
โจทย์ทดสอบ 4
เฉลยโจทย์ทดสอบ 4
การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
9.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
โจทย์ทดสอบ 5
เฉลยโจทย์ทดสอบ 5
บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
10.1 อุตสาหกรรมแร่
ทองแดง
สังกะสีและแคดเมียม
ดีบุก
ทังสเตน
พลวง
ไนโอเบียมและแทนทาลัม
เซอร์โคเนียม
โจทย์ทดสอบ 1
เฉลยโจทย์ทดสอบ 1
แร่รัตนชาติ
โจทย์ทดสอบ 2
เฉลยโจทย์ทดสอบ 2
10.2 อุตสาหกรรมเซรามิก
วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
การตากแห้งและการเผาดิบ
การเผาและการเคลือบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิก
- ผลิตภัณฑ์แก้ว
- ปูนซีเมนต์
โจทย์ทดสอบ 3
เฉลยโจทย์ทดสอบ 3
10.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์
การผลิตโซเดียมคลอไรด์
การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ แก๊สคลอรีน และแก๊สไฮโดรเจน
- การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออน
- การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เซลล์ไดอะแฟรม
- การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เซลล์ปรอท
การผลิตโซดาแอช
การผลิตสารฟอกขาว
10.4 อุตสาหกรรมปุ๋ย
ประเภทของปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
ปุ๋ยฟอสเฟต
ปุ๋ยโพแทส
ปุ๋ยผสม
โจทย์ทดสอบ 4
เฉลยโจทย์ทดสอบ 4
โจทย์ระคน