ประถมศึกษา 6

Modern สังคมศึกษา ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

Modern สังคมศึกษา ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

Modern สังคมศึกษา ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1373103110

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :ลักษมี เสือวงษ์

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 70 แกรม ปกอาร์ตการ์ด พิมพ์ 1 สี รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ. 2551 หนังสือชุดนี้มีเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ แต่ละสาระได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้และแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนกลางภาคและปลายภาค

:: สารบัญ

สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
- พุทธประวัติ
- ประวัติพุทธสาวก
- ชาดก
- ศาสนิกชนตัวอย่าง
- หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
- พุทธศาสนสุภาษิต
- การบริหารจิตและเจริญปัญญา
- หน้าที่ชาวพุทธ
- มรรยาทชาวพุทธ
- ศาสนพิธี
- วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
- หลักธรรมและศาสนพิธีของศาสนาอื่น
สาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน
- วัฒนธรรมและมารยาทไทย
- ข่าวสารและเหตุการณ์
- การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
- บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค
- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
- ภาษี
- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
สาระการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
- วิธีการทางประวัติศาสตร์
- พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
- บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์
- ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
- ประเทศเพื่อนบ้าน
- เอเซียน : ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สาระการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์
- เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
- ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน
- การใช้ทรัพยากรในชุมชน