วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2554

วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2554

วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2554

รหัสหนังสือ : 4350054006

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

ส่วนวิชาการแยกตามระดับชั้น ป.4-ป.6 ครบถ้วน 5 กลุ่มสาระ พร้อมส่วนเสริมท้ายเล่ม อาทิ นิทานบ้านคุณยาย เปิดซอง ตะลอนทัวร์ ตะลอนเที่ยว

:: สารบัญ

ป.4
คณิตศาสตร์ : อ.ฉัฐมดี เมฆเมืองทอง
����������การวัด,การชั่ง,การตวง
วิทยาศาสตร์ : อ.ฐิตาภา แดงน้อย
����������พลังงานแสง
ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล
����������ภาษาพาที: สนุกสนานกับการเล่น, หนูเอยจะบอกให้
����������วรรณคดีลำนำ : ดวงจันทร์ของลำเจียก
����������หลักและการใช้ภาษาไทย : การคัดลายมือตัวบรรจง, การเขียนเรียงความ, คำพ้อง,ประโยค
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร
����������หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล
����������Verb to be (is,am,are)
����������Verb to do (does ,do)
����������Verb to have (has, have)
ป.5
คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์
����������การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์
����������แรง
ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ
����������ภาษาพาที: ประชาธิปไตยใบกลาง, ร่วมแรง ร่วมใจ ,จากคลองสู่ห้องแอร์ , ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ, ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
����������วรรณคดีลำนำ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
����������หลักและการใช้ภาษาไทย : การฟังและการอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ, การอ่านข่าวสารของทางราชการ,การเขียนเชิงจินตนาการ,การเขียนบันทึกจากการอ่าน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.นฤมล วชิระชูเดช
����������ภูมิศาสตร์ (1)
ภาษาอังกฤษ : อ.ปรียาพร อภิเดช
����������Adjective / Punctuation
ป.6
คณิตศาสตร์ : อ.อรอนงค์ บำรุง
����������การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม
วิทยาศาสตร์ : อ.จตุภัทร ขจัดภัย
����������สารในชีวิตประจำวัน
ภาษาไทย : อ.นิภาพรรณ ธาราสันติสุข
����������ภาษาพาที: ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน, ช้อนกลางสร้างสุขาพ
����������วรรณคดีลำนำ : อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
����������หลักและการใช้ภาษาไทย : เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์
����������เศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : อ.พุทธสอน ไชยเดชะ
����������Past Simple Tense
����������Present Perfect Tense
ส่วนเสริม
����������เปิดซอง : พี่สมาร์ท
����������เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก
����������แอบมองวรรณคดี : ครูสยาม
����������ตะลอนทัวร์ ตะลุยเที่ยว : พี่อมยิ้ม
����������นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา
����������เปิดบ้านสุขศึกษา : ลาปิน