มัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสหนังสือ : 2412339110

จำนวน : 129 หน้า

ผู้แต่ง :ยุพดี มงคลจินดาวงศ์ และคณะ

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1เข้มข้นด้วยการแก้ไขโจทย์ปัญหา สร้างความชำนาญและใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เน้นการประยุกต์ใช้เตรียมพร้อมสู่การสอบ O-NET

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การประยุกต์ 1
1. รูปสามเหลี่ยม
2. จุดข้างในและจุดข้างนอก
3. แทนแกรม
4. จำนวนเฉพาะ
5. การหา ห.ร.ม. โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด
6. ร้อยละในชีวิตประจำวัน
7. การหาผลบวกของจำนวนที่เป็นลำดับ
8. กิจกรรมสำรวจเกี่ยวกับแบบรูปของจำนวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนและตัวเลข
1. ระบบตัวเลขอียิปต์
2. ระบบตัวเลขบาบิโลน
3. ระบบตัวเลขโรมัน
4. ระบบตัวเลขฮินดูอารบิก
5. ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
5.1 ระบบตัวเลขฐานห้า
5.2 ระบบตัวเลขฐานสอง
5.3 ระบบตัวเลขฐานสิบสอง
6. การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
1. การบวก การลบ การคูณ และการหารระคนของจำนวนเต็ม
การบวกและการลบจำนวนเต็ม
การบวก ลบ คูณ และหารระคนของจำนวนเต็ม
การหาผลคูณโดยใช้สมบัติการแจกแจง
2. การประยุกต์เกี่ยวกับเลขยกกำลัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้าง
1. การแบ่งส่วนของเส้นตรง
1.1 การแบ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้สันตรงและวงเวียน
1.2 การแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยการสร้างมุมแย้ง
2. การสร้างมุมขนาดต่างๆ
3. การสร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกำหนด
4. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตามข้อกำหนด