มัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสหนังสือ : 2412340110

จำนวน : 113 หน้า

ผู้แต่ง :รัตนา เชื้อรื่น และคณะ

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2 เข้มข้นด้วยการแก้ไขโจทย์ปัญหา สร้างความชำนาญและใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เน้นการประยุกต์ใช้เตรียมพร้อมสู่การสอบ O-NET

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
1. ข้อความคาดการณ์
2. ประโยคเงื่อนไข
3. บทกลับของประโยคเงื่อนไข
4. การให้เหตุผล
4.1 การอ้างเหตุผลโดยใช้ความรู้พื้นฐาน
4.2 การพิสูจน์
5 แบบรูปของจำนวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พหุนาม
1. เอกนาม
1.1 สัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนาม
1.2 การบวกและการลบเอกนามที่คล้ายกัน
2. พหุนาม
2.1 การบวกพหุนาม
2.2 การลบพหุนาม
2.3 การคูณเอกนามกับเอกนาม
2.4 การคูณเอกนามกับพหุนาม
2.5 การคูณพหุนามกับพหุนาม
2.6 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
2.7 การหารเอกนามด้วยเอกนาม
2.8 การหารพหุนามด้วยเอกนาม
2.9 การหารพหุนามด้วยพหุนาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทประยุกต์ 2
1. แบบรูปของจำนวน
2. ข่ายงาน
3. การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม
การบวกและการลบเศษส่วน
การคูณและการหารเศษส่วน
การบวกและการลบทศนิยม
การคูณและการหารทศนิยม
4. การแก้สมการ