มัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสหนังสือ : 2412337110

จำนวน : 119 หน้า

ผู้แต่ง :รัตนา เชื้อรื่น และคณะ

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ใช้คู่กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ สร้างความชำนาญในการแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เตรียมพร้อมกับการสอบ O-NET

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ
1. จำนวนนับ
1.1 การหารลงตัว
1.2 ตัวประกอบ
1.3 จำนวนคู่และจำนวนคี่
1.4 จำนวนเฉพาะ
1.5 ตัวประกอบเฉพาะ
1.6 การแยกตัวประกอบ
2. ตัวหารร่วมมาก
2.1 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีการหาตัวประกอบ
2.2 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบ
2.3 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีตั้งหาร
2.4 การหา ห.ร.ม. โดยวิธียุคลิด
2.5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.
3. ตัวคูณร่วมน้อย
3.1 การหาค.ร.น. โดยดูจากการเป็นตัวประกอบ
3.2 การหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ
3.3 การหา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร
3.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค.ร.น.
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับสองจำนวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนเต็ม
1. จำนวนเต็ม
1.1 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
1.2 จำนวนตรงข้าม
1.3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
1.4 แบบรูปของจำนวน
2. การบวกจำนวนเต็ม
3. การลบจำนวนเต็ม
4. การคูณจำนวนเต็ม
5. การหารจำนวนเต็ม
6. สมบัติของจำนวนเต็ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง
1. ความหมายของเลขยกกำลัง
2. สมบัติของเลขยกกำลัง
การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง
เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณ
การหารเลขยกกำลัง
3. การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต
1. จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม
2. การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและเส้นตรง
2.1 การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
2.2 การสร้างรูปสามเหลี่ยมจากส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
2.3 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
3. มุมและเส้นตรง
การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้
การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้
การแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็นหลายๆส่วนที่เท่ากัน
การแบ่งครึ่งมุม
4. มุมตรง มุมฉาก และมุมที่มีขนาด 60 องศา
การสร้างมุมฉาก
การสร้างมุมที่มีขนาด 60 องศา
5. การสร้างเส้นตั้งฉาก