มัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตร51

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตร51

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตร51

รหัสหนังสือ : 2412338110

จำนวน : 167 หน้า

ผู้แต่ง :ยุพดี มงคลจินดาวงศ์ และคณะ

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ใช้คู่กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ สร้างความชำนาญในการแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เตรียมพร้อมกับการสอบ O-NET

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 เศษส่วนและทศนิยม
1. เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
2. การบวกและการลบเศษส่วน
3. การคูณและการหารเศษส่วน
4. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน
5. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน
6. ค่าประจำหลักของทศนิยม
7. ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม
8. การเปรียบเทียบทศนิยม
9. การเปลี่ยนหน่วย
10. การบวกและการลบทศนิยม
11. การคูณและการหารทศนิยม
����������11.1 การคูณทศนิยม
����������11.2 การหารทศนิยม
12. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม
13. ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและทศนิยม
����������13.1 การเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยม
����������13.2 การใช้จำนวนในชีวิตประจำวันในรูปทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประมาณค่า
1. การวัดความยาวและการประมาณค่าของการวัด
����������1.1 หน่วยการวัด
2. การปัดเศษ
3. การประมาณค่า
4. การนำการประมาณค่าไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คู่อันดับและกราฟ
1. คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
คู่อันดับของความสัมพันธ์
กราฟของคู่อันดับ
2. กราฟและการนำไปใช้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1. แบบรูปของจำนวน
2. สมการ
3. การแก้สมการ
4. โจทย์สมการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
1. ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
2. รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
3. หน้า สัน และจุดยอดมุม
4. หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
5. ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
6. รูปเรขาคณิตที่สร้างขึ้นจากลูกบาศก์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โอกาสของเหตุการณ์