มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนเสริมฯ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ลส'51

หนังสือเรียนเสริมฯ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ลส'51

หนังสือเรียนเสริมฯ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ลส

รหัสหนังสือ : 2412330110

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯแกนกลาง 51 คิดง่ายเข้าใจได้ ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง สสวท. ฝึกคิด ทบทวนและทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และคิดอย่างมีเหตุผล เข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหา สามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
1.1 ข้อความคาดการณ์
1.2 ประโยคเงื่อนไข
1.3. บทกลับของประโยคเงื่อนไข
1.4. การให้เหตุผล
1.5 ข้อความคาดการณ์กับการพิสูจน์
สำรวจหาข้อความคาดการณ์
พิสูจน์ข้อความคาดการณ์
สนุกกับการสร้าง
สนุกกับจำนวนจริง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พหุนาม
2.1. เอกนาม
2.2 การบวกและการลบเอกนาม
เอกนามที่คล้ายกัน
การบวกเอกนาม
การลบเอกนาม
2.3 พหุนาม
2.4 การบวกและการลบพหุนาม
การบวกพหุนาม
การลบพหุนาม
2.5 การคูณพหุนาม
การคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม
การคูณระหว่างเอกนามกับพหุนาม
2.6 การหารพหุนาม
การหารเอกนามด้วยเอกนาม
การหารพหุนามด้วยเอกนาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์
3.1. แบบรูปของจำนวน
พาลินโดรม
กำลังของพาลินโดรม
การสร้างพาลินโดรม
ลำดับฟิโบนักชี
แบบรูปการปูกระเบื้อง
3.2. ข่ายงาน
การแบ่งที่ดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทประยุกต์ (เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ)
4.1 การบวกและการลบเศษส่วน
4.2 การคูณและการหารเศษส่วน
หลักการคูณเศษส่วน
หลักการหารเศษส่วน
4.3 เศษซ้อน
4.4 เศษส่วนกับทศนิยม
จำนวนตรรกยะ
การเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน
4.5 ร้อยละ
4.6 การทำเศษส่วนให้เป็นร้อยละ
4.7 ร้อยละและทศนิยม
4.8 โจทย์ปัญหาร้อยละ
4.9 ร้อยละในชีวิตประจำวัน
ดอกเบี้ย
4.10 การลดราคา
4.11 กำไรและขาดทุน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
แผนภูมิร้อยละ