ประถมศึกษา 2

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2

รหัสหนังสือ : 1322203100

จำนวน : 84 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.มณฑา นิระทัย

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

 • แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับ ป.6
 • เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และ LAS

:: สารบัญ

บทที่ 1��� ตัวเรา

 • แบบทดสอบชุดที่ 1
 • แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 2��� ชีวิตสัตว์

 • แบบทดสอบชุดที่ 1
 • แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 3��� ชีวิตพืช

 • แบบทดสอบชุดที่ 1
 • แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 4��� สารรอบตัว

 • แบบทดสอบชุดที่ 1
 • แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 5��� แรงในธรรมชาติ

 • แบบทดสอบชุดที่ 1
 • แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 6��� พลังงาน

 • แบบทดสอบชุดที่ 1
 • แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 7��� ดวงอาทิตย์

 • แบบทดสอบชุดที่ 1
 • แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 8��� ดินบ้านเรา

 • แบบทดสอบชุดที่ 1
 • แบบทดสอบชุดที่ 2