วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2554

วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2554

วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2554

รหัสหนังสือ : 4350054007

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ส่วนวิชาการแยกตามระดับชั้น ป.4-ป.6 ครบถ้วน 5 กลุ่มสาระ พร้อมส่วนเสริมท้ายเล่ม อาทิ นิทานบ้านคุณยาย เปิดซอง ตะลอนทัวร์ ตะลอนเที่ยว

:: สารบัญ

ป.4
คณิตศาสตร์ : คณาจารย์แม็ค
พื้นที่, เงิน
วิทยาศาสตร์ : อ.ฐิตาภา แดงน้อย
พลังงานแสง (2)
ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล
ภาษาพาที : คนดีศรีโรงเรียน, สารพิษในชีวิตประจำวัน
วรรณคดีลำนำ : ห้องสมุดป่า
หลักและการใช้ภาษาไทย : การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ (ลาป่วย), การบันทึกความรู้, การย่อความ, การเลือกหนังสืออ่าน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร
ประวัติศาสตร์ (1)
ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล
Adjective, Yes/No question
ป.5
คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์
การบวก การลบ การคูณทศนิยม, รูปวงกลม
วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์
ความดัน
ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ
ภาษาพาที : ชีวิตมีค่า, ปลอดภัยไว้ก่อน
วรรณคดีลำนำ : คนพาล พาลพาไปหาผิด
หลักและการใช้ภาษาไทย : อักษรย่อ, การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์, การพูดรายงานการศึกษา ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.นฤมล วชิระชูเดช
ภูมิศาสตร์ (2)
ภาษาอังกฤษ : อ.ปรียาพร อภิเดช
Preposition, Questions
ป.6
คณิตศาสตร์ : อ.อรอนงค์ บำรุง
รูปสี่เหลี่ยม
วิทยาศาสตร์ : อ.จตุภัทร ขจัดภัย
วงจรไฟฟ้า
ภาษาไทย : อ.นิภาพรรณ ธาราสันติสุข
ภาษาพาที : จากผาแต้ม...สู่อียิปต์, สร้างสรรค์ภาษา โฆษณาจูงใจ
วรรณคดีลำนำ : ศึกสายเลือด
หลักและการใช้ภาษาไทย : การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์, การพูดโต้แย้ง, การพัฒนาการเขียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์
ประวัติศาสตร์(1)
ภาษาอังกฤษ : อ.พุทธสอน ไชยเดชะ
Future Tense (อนาคตกาล)
ส่วนเสริม
Computer Kids : by Hi! Tech
เปิดซอง : พี่สมาร์ท
เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก
แอบมองวรรณคดี : ครูสยาม
ตะลอนทัวร์ ตะลุยเที่ยว : พี่อมยิ้ม
นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา
เปิดบ้านสุขศึกษา : ลาปิน
สถานีแม็ค : พี่ๆ กอง บ.ก