มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบ O-NET ม.6

เก็งข้อสอบ O-NET ม.6

เก็งข้อสอบ O-NET ม.6

รหัสหนังสือ : 1500104100

จำนวน : 544 หน้า

ผู้แต่ง :มาริสา สำลี และคณะ

ราคาปก : 270 บาท

ส่วนลด : 27 บาท

ราคาพิเศษ : 243 บาท

:: รายละเอียด

- ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

- แบบทดสอบกว่า 1,500 ข้อ ตรงตามแนวข้อสอบ O-NET ที่ สทศ.จัดสอบ

- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ O-NET และทำคะแนนให้สูงเพื่อนำคะแนนไปประกอบการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย

:: สารบัญ

รหัสวิชา 01������� วิชาภาษาไทย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลยชุดที่ 1
 • เฉลยชุดที่ 2
 • เฉลยชุดที่ 3

รหัสวิชา 02������� วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลยชุดที่ 1
 • เฉลยชุดที่ 2
 • เฉลยชุดที่ 3

รหัสวิชา� 03������ วิชาภาษาอังกฤษ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลยชุดที่ 1
 • เฉลยชุดที่ 2
 • เฉลยชุดที่ 3

รหัสวิชา 04������� วิชาคณิตศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลยชุดที่ 1
 • เฉลยชุดที่ 2
 • เฉลยชุดที่ 3

รหัสวิชา� 05������ วิชาวิทยาศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลยชุดที่ 1
 • เฉลยชุดที่ 2
 • เฉลยชุดที่ 3

รหัสวิชา� 06������ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลยชุดที่ 1
 • เฉลยชุดที่ 2
 • เฉลยชุดที่ 3