ประถมศึกษา 5

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5

รหัสหนังสือ : 2362313100

จำนวน : 328 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาความคิด ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วน จากการเรียนรู้มนสาระสำคัญ สรุปความคิดรวบยอด ฝึกทักษะในกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือที่วัดผลและตรวจสอบความรู้ที่คงทนของนักเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามมาตรฐาน ครูผู้สอนได้สอนผู้เรียนได้ครบถ้วนและประเมินผู้เรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ

 1. ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวน
 2. ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
 3. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 4. การเรียงลำดับจำนวน
 5. การประมาณ
 6. แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

 1. สมบัติของการบวกและการคูณ
 2. การบวกและการลบ
 3. การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
 4. การหาร
 5. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร
 6. การบวก การลบ การคูณ การหารระคน
 7. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มุม

 1. การเรียกชื่อมุม จุดยอดมุม และแขนของมุม
 2. การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม
 3. ชนิดของมุม
 4. การวัดขนาดของมุม
 5. การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน

 1. ทบทวนเส้นขนาน
 2. สัญลักษณ์แสดงการขนาน
 3. การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
 2. ทบทวนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
 3. แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน
 4. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
 5. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศษส่วน

 1. ทบทวนความหมายของเศษส่วน
 2. เศษส่วนที่เท่ากัน
 3. การทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่กำหนด
 4. การเปรียบเทียบเศษส่วน
 5. เศษส่วนอย่างต่ำ
 6. เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
 7. เศษส่วนแท้และเศษเกิน
 8. จำนวนคละ
 9. เศษเกินและจำนวนคละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน

 1. ทบทวนการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
 2. การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
 3. สมบัติการสลับที่ของการบวก
 4. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
 5. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน
 6. การคูณเศษส่วน
 7. โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน
 8. ส่วนกลับของเศษส่วน
 9. การหารเศษส่วน
 10. โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน
 11. การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
 12. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
 13. แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทศนิยม

 1. ทบทวนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
 2. ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง
 3. ทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่ง
 4. ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
 5. การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจาย
 6. การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
 7. ทศนิยมและเศษส่วน
 8. โจทย์ปัญหา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบวก การลบ การคูณทศนิยม

 1. การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
 2. การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
 3. โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม
 4. การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ
 5. การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
 6. โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
 7. การบวก การลบ และการคูณทศนิยมระคน
 8. แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บทประยุกต์

 1. การคูณและการหาร
 2. การคูณ การหาร และเศษส่วน
 3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร
 4. เศษส่วนกับร้อยละ
 5. การเขียนเศษส่วน (ที่มีตัวส่วนหาร 100 ลงตัว) ในรูปร้อยละ
 6. ทศนิยมกับร้อยละ
 7. ร้อยละของจำนวนนับ
 8. โจทย์ปัญหาร้อยละ
 9. การลดราคา
 10. กำไร ขาดทุน
 11. การหากำไร ขาดทุน และราคาขายจากทุน
 12. การหากำไร ขาดทุน และราคาซื้อ(ทุน) จากราคาขาย
 13. การหาร้อยละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม

 1. ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 2. ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
 3. แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
 4. การสร้างรูปี่เหลี่ยมมุมฉาก
 5. ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
 6. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 7. การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปสามเหลี่ยม

 1. ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
 2. แกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยม
 3. ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม
 4. ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
 5. ความสูงของรูปสามเหลี่ยม
 6. มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
 7. การสร้างรูปสามเหลี่ยม
 8. การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รูปวงกลม

 1. ทบทวนส่วนต่างๆ ของรูปวงกลม
 2. การสร้างรูปวงกลม
 3. การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปวงกลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 1. รูปเรขาคณิตสามมิติ
 2. การหาปริมาตร
 3. การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตร