ประถมศึกษา 2

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2

รหัสหนังสือ : 2322313100

จำนวน : 332 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาความคิด ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วน จากการเรียนรู้มนสาระสำคัญ สรุปความคิดรวบยอด ฝึกทักษะในกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือที่วัดผลและตรวจสอบความรู้ที่คงทนของนักเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามมาตรฐาน ครูผู้สอนได้สอนผู้เรียนได้ครบถ้วนและประเมินผู้เรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ����������� จำนวนนับไม่เกิน 1,000

 1. การนับเพิ่มทีละร้อย
 2. การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแทนจำนวน
 3. ค่าของตัวเลขในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย
 4. การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
 5. การเปรียบเทียบจำนวน
 6. การเรียงลำดับจำนวน
 7. แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน
 8. จำนวนคู่และจำนวนคี่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ����������� การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

 1. ทบทวนการบวก (ไม่มีการทด)
 2. การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 (มีการทด)
 3. การสลับที่การบวก
 4. การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100
 5. ทบทวนการลบ (ไม่มีการกระจาย)
 6. การกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วย
 7. การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 และมีการกระจาย
 8. ความสัมพันธ์ของตัวตั้ง ตัวลบ และผลลบ
 9. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ����������� การวัดความยาว

 1. การวัดความยาว
 2. การเปรียบเทียบความยาว
 3. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4������������ การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

 1. การบวก (ไม่มีการทด)
 2. การบวก (มีการทด)
 3. การสลับที่การบวกและสมบัติของศูนย์
 4. การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
 5. การลบ (ไม่มีการกระจาย)
 6. การกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปหลักสิบ
 7. การลบ (มีการกระจาย)
 8. ความสัมพันธ์ของตัวตั้ง ตัวลบ และผลลบ
 9. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ����������� การชั่ง

 1. การชั่ง
 2. การเปรียบเทียบน้ำหนัก
 3. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ����������� การคูณ

 1. การบวกและการคูณ
 2. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
 3. การสลับที่ของการคูณ
 4. การหาผลคูณของ 0 กับจำนวนใดๆ
 5. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10, 20, 30..., 90
 6. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (ไม่มีการทด)
 7. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด)
 8. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ����������� เวลา

 1. นาฬิกา
 2. การบอกเวลาเป็นนาฬิกา
 3. การบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที
 4. การอ่านปฏิทิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8������������ เงิน

 1. เงินเหรียญชนิดต่างๆ
 2. ธนบัตรชนิดต่างๆ
 3. การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตร
 4. การแลกเงิน
 5. การบอกจำนวนเงินทั้งหมด
 6. การให้เงินพอดีกับสิ่งของ
 7. เงินทอน
 8. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ����������� การหาร

 1. การลบและการหาร
 2. การหาผลหาร
 3. การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว
 4. การตรวจคำตอบของการหาร
 5. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ��������� การตวง

 1. การตวง
 2. การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ
 3. ความจุ
 4. การเปรียบเทียบความจุ
 5. โจทย์ปัญหา

บทที่ 11 รูปเรขาคณิต

 1. รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี
 2. การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี โดยใช้แบบของรูป
 3. ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอก
 4. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปวงกลมกับทรงกลม
 5. หน้าต่างๆ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 6. แบบรูปและความสัมพันธ์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 12���������� การบวก ลบ คูณ หารระคน

 1. ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร
 2. การบวก ลบ คูณ หารระคน
 3. ทบทวนโจทย์ปัญหา
 4. โจทย์ปัญหาระคน