ประถมศึกษา 3

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์ ป.3

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์ ป.3

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์ ป.3

รหัสหนังสือ : 2332313100

จำนวน : 304 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาความคิด ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วน จากการเรียนรู้มนสาระสำคัญ สรุปความคิดรวบยอด ฝึกทักษะในกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือที่วัดผลและตรวจสอบความรู้ที่คงทนของนักเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามมาตรฐาน ครูผู้สอนได้สอนผู้เรียนได้ครบถ้วนและประเมินผู้เรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

 1. ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000
 2. จำนวนนับไม่เกิน 10,000
 3. จำนวนนับไม่เกิน 100,000
 4. ค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและการเขียนในรูปกระจา
 5. การเปรียบเทียบจำนวน
 6. การเรียงลำดับจำนวน
 7. แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

 1. ทบทวนการบวก
 2. การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
 3. การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
 4. ทบทวนการลบ
 5. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
 6. การบวก ลบระคน
 7. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลมและแผนภูมิแท่ง

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
 2. การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
 3. การอ่านแผนภูมิแท่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวัดความยาว

 1. เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว
 2. หน่วยวัดความยาว
 3. การวัดความยาว
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว
 5. การเปรียบเทียบความยาว
 6. การคาดคะเนความยาว
 7. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เวลา

 1. ทบทวนการบอกเวลา
 2. การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
 3. การอ่านปฏิทิน
 4. การอ่านและบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
 6. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การชั่ง การตวง

 1. การชั่ง
 2. การเลือกเครื่องชั่งให้เหมาะสม
 3. การเลือกหน่วยการชั่งที่เหมาะสม
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง
 5. การเปรียบเทียบน้ำหนัก
 6. การคาดคะเนน้ำหนัก
 7. โจทย์ปัญหา
 8. การตวง
 9. การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ
 10. การหาความจุของภาชนะ
 11. การเปรียบเทียบความจุของภาชนะ
 12. การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ
 13. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การคูณ

 1. ทบทวนการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
 2. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ..., 900
 3. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000, 2,000, 3,000, ..., 9,000
 4. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
 5. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสี่หลัก
 6. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก 
 7. โจทย์ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร
 1. ทบทวนการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
 2. การหารยาว
 3. โจทย์ปัญหา
 4. การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการหาร

หน่วยการเรียนรู้ 9  เงินและการบันทึกรายรับ รายจ่าย

 1. ธนบัตรและเงินเหรียญชนิดต่างๆ
 2. การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
 3. บาทกับสตางค์
 4. การบวกลบจำนวนเงิน
 5. โจทย์ปัญหา
 6. บันทึกรายรับรายจ่าย

หน่วยการเรียนรู้ 10  รูปเรขาคณิต

 1. รูปเรขาคณิตสองมิติ
 2. การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
 3. รูปที่มีแกนสมมาตร
 4. รูปเรขาคณิตสามมิติ
 5. รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
 6. แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสีและมุม

 1. จุด 
 2. เส้นตรง
 3. รังสี
 4. ส่วนของเส้นตรง 
 5. ชื่อและสัญลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรง
 6. จุดตัด
 7. มุม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน

 1. การบวก ลบ คูณ หารระคน
 2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน