วารสารแม็คป.ปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2555

วารสารแม็คป.ปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2555

วารสารแม็คป.ปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2555

รหัสหนังสือ : 4350055001

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

ในฉบับประกอบด้วยส่วนวิชาการและส่วนเสริมการศึกษาส่วนวิชาการประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรงศึกษาธิการ ดับชั้น ป.4 - ป.6�ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,ภาษาไทย ,สังคมศึกษา� ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ�ส่วนเสริมมีคอลัมน์น่าสนใจดังนี้ พิศเพลินพิพิธภัณฑ์ ,Smart Art ,สถานีแม็ค เขียนเรื่องจากภาพ , Cpmputer Kids ,และนิทานบ้านคุณยาย

:: สารบัญ

ป.4 คณิตศาสตร์ : อ.ศุภพิชญ์ วิเชียรฉันท์ จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 วิทยาศาสตร์ : ดร.นภาภรณ์ ธัญญา ระบบสุริยะ(ตอนที่1) ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ ภาษาพาที : ขนมไทยไร้เทียมทาน,ออมไว้กำไรชีวิต วรรณคดีลำนำ : การผจญภัยของสุดสาคร หลักและการใช้ภาษาไทย : การอ่าน,สำนวน,มาตราตัวสะกด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์ พระพุทธศาสนา(1) ภาษาอังกฤษ : คณาจารย์แม็ค Greeting & Introducing oneself ป.5 คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์ จำนวนนับ วิทยาศาสตร์ : อ.อุไรวรรณ ลิ่มสกุล การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต(1) ภาษาไทย : อ.พลรัฐ แก้วตะโนด ภาษาพาที : สายน้ำ สายชีวิต,ครอบครัวพอเพียง วรรณคดีลำนำ : กำเนิดผิดพ้นค้นทั้งหลาย หลักและการใช้ภาษาไทย : การอ่านร้อยกรอง,การตั้งคำถามและการตอบคำถาม,การอ่านเพื่อจับใจความ,การเขียนและการพูดแสดงความรู้สึก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.รสนา ศิริสวัสดิ์ พระพุทธศาสนา(1) ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำให้ปฏิบัติตาม ป.6 คณิตศาสตร์ : อ.ชูวิทย์ นักร้อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์ การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล ภาษาพาที : บันทึกทองอิน,การเดินทางของพลายน้อย หลักและการใช้ภาษาไทย : คำนาม,คำสรรพนาม,คำกริยา,คำวิเศษณ์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม (1) ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ส่วนเสริม Computer Kids : by Hi! Tech อย่าทำ จำไว้เลย : พี่กินทามะ มหัศจรรย์การเรียนรู้ : การ์ก็อง เปิดซอง : พี่สมาร์ท เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก สถานีแม็ค : พี่ๆ กอง บ.ก