มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.5 ภาค2

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.5 ภาค2

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.5 ภาค2

รหัสหนังสือ : 2502346100

จำนวน : 312 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯแกนกลาง 51 คิดง่ายเข้าใจได้ ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง สสวท. ฝึกคิด ทบทวนและทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และคิดอย่างมีเหตุผล เข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหา สามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จำนวนเชิงซ้อน

 1. การสร้างจำนวนเชิงซ้อน
 2. สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
 3. รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
 4. กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
 5. จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
 6. รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
 7. สมการพหุนาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

 1. กราฟ
 2. ดีกรีของจุดยอด 
 3. แนวเดิน
 4. กราฟออยเลอร์
 5. การประยุกต์ของกราฟ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ความน่าจะเป็น

 1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 2. วิธีเรียงสับเปลี่ยน
  • วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
  • วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม
 3. วิธีจัดหมู่
 4. ทฤษฎีบททวินาม
 5. ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น
  • การทดลองสุ่ม
  • ปริภูมิตัวอย่าง
  • เหตุการณ์
  • ความน่าจะเป็น
  • กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น
 6. การหาความน่าจะเป็นโดยใช้แผนภาพต้นไม้
  • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน
  • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน