มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.4 ภาค2

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.4 ภาค2

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.4 ภาค2

รหัสหนังสือ : 2502344100

จำนวน : 332 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯแกนกลาง 51 คิดง่ายเข้าใจได้ ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง สสวท. ฝึกคิด ทบทวนและทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และคิดอย่างมีเหตุผล เข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหา สามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

 1. ระบบสมการเชิงเส้น
 2. เมทริกซ์
  • ความหมายของเมทริกซ์
  • การเท่ากันของเมทริกซ์
  • การบวกเมทริกซ์
  • การคูณเมทริกซ์ด้วยค่าคงตัว
  • การคูณระหว่างเมทริกซ์
  • เมทริกซ์เอกลักษณ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน
 3. อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
 4. การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
 5. การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ฟังก์ชัน

 1. ความสัมพันธ์
  • ผลคูณคาร์ทีเซียน
  • ความสัมพันธ์
  • โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
 2. ตัวผกผันของความสัมพันธ์
 3. ฟังก์ชัน
  • โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
  • ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด
  • การดำเนินการของฟังก์ชัน
  • ฟังก์ชันประกอบ
  • เทคนิคการเขียนกราฟ
 4. ฟังก์ชันผกผัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรขาคณิตวิเคราะห์

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
  • ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
  • จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
  • ความชันของเส้นตรง
  • เส้นขนาน
  • เส้นตั้งฉาก
  • ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
  • ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับขุด และเส้นตรงกับเส้นตรง
 2. ภาคตัดกรวย
  • วงกลม
  • วงรี
  • พาราโบลา
  • ไฮเพอร์โบลา
  • การเลื่อนกราฟ