มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนงานบ้าน ม.1-ม.3

หนังสือเรียนงานบ้าน ม.1-ม.3

หนังสือเรียนงานบ้าน ม.1-ม.3

รหัสหนังสือ : 2405105120

จำนวน : 176 หน้า

ผู้แต่ง :ลักขณา ด้วงปรึกษา

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เน้นงานบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1������������� ครอบครัวมีสุข

1. ความหมายและความสำคัญของบ้าน

 • ลักษณะและรูปแบบของบ้าน

2. ความหมายและความสำคัญของครอบครัว

 • ความสำคัญของครอบครัว
 • ลักษณะของครอบครัวไทย
 • ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่น
 • การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

3. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

4. การดูแลช่วยเหลือและบริการบุคคลในครอบครัว

 • การดูแลและบริการเรื่องอาหาร
 • การดูแลและบริการเรื่องที่อยู่อาศัย
 • การดูแลและบริการเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • การดูแลและบริการเรื่องสุขภาพอนามัย
 • วิธีการดูแลช่วยเหลือและบริการบุคคลในครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������� บ้านน่าอยู่

1. ความหมายและความสำคัญของงานบ้าน

 • การทำบ้านให้น่าอยู่

2. อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้าน

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด
 • วัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาด

3. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน

 • หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
 • เตาไมโครเวฟ
 • เตาแก๊ส
 • เตาไฟฟ้า
 • เครื่องดูดฝุ่น
 • เครื่องซักผ้า

4. การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน

 • หลักการตกแต่งบ้าน
 • การจัดตกแต่งห้องต่างๆในบ้าน
 • การจัดและตกแต่งบริเวณบ้าน

5. หลักในการทำความสะอาดบ้าน

 • การวางแผนทำความสะอาดบ้าน
 • ความปลอดภัยในการทำงานบ้าน
 • การทำความสะอาดห้องต่างๆ

6. การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้

 • ตัวอย่างการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3������������� เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

1. การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

2. การเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

 • การเลือกซื้อเสื้อผ้า
 • การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • การเลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากผ้าบางชนิด

3. การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

 • การซักผ้า
 • การทำผ้าให้แห้ง
 • การรีดผ้า

4. อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการซ่อมแซมและตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

5. การซ่อมแซม ตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

 • การเย็บแบบต่างๆ
 • การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว
 • การตัดเย็บที่จับภาชนะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4������������� อาหารและโภชนาการ

1. ความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการ

2. อาหารหลัก 5 หมู่

3. อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

4. การเลือกซื้ออาหาร

 • การเลือกซื้ออาหารสด
 • การเลือกซื้ออาหารแห้ง
 • การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป

5. การเตรียมอาหาร

6. การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม

 • การกำหนดรายการอาหาร
 • ขั้นตอนในการประกอบอาหาร
 • อาหารจานเดียว
 • เครื่องดื่ม

7. มารยาทในการรับประทานอาหาร

8. มารยาทของผู้บริการอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5������������� อาชีพกับงานบ้าน

1. แนวทางในการเลือกอาชีพ

 • ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของอาชีพ
 • ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ

2. เจตคติในการประกอบอาชีพ

 • การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต

3. งานบ้านสู่งานอาชีพ

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541